full service NDT od roku 1990

Metoda akustické emise

Metoda akustické emise

Úvodem

  • Metoda akustické emise se řadí mezi NDT, tedy nedestruktivní metody zkoušení.
  • Zkoušení akustickou emisi včetně nároků na postupy měření, přístrojové vybavení a všeobecnou metodiku plně podléhá mezinárodním standardům.
  • Díky své všestrannosti nachází tato metoda uplatnění v řadě oborů (automotive, letecký průmysl, těžební průmysl, elektrárenský průmysl, geologie, biologie aj.).

Princip metody

  • Metoda akustické emise se rovněž mnohdy označuje jako pasivní ultrazvuk.
  • Při vzniku defektu (iniciace a následná propagace trhliny) dochází ke generaci elastických vln, které se šíří tělesem a které je možné zachytit sítí snímačů.
  • Tyto vlny jsou mnohdy nazývány jako „akustická emise“ i když se o akustiku de facto nejedná.
  • Velkou výhodou této metody je, že se jedná o integrální, nebo-li objemovou metodu. V reálném čase je zkoušen celý objem tělesa.

Metoda akustické emise

  • Máme-li na tělese umístěnou síť snímačů akustické emise, je možné na základě fyzikálních principů šíření vlny lokalizovat zdroj, který tyto napěťové vlny generuje.
  • Metoda je schopna detekovat počáteční fázi iniciace defektů ve struktuře a tím předejít fatálním následkům.

Metoda akustické emise

Aplikace metody

Detekce těsnosti zařízení – I sebemenší únik skrz trhlinu/neděsné příruby atd. generuje signál, který je možné lokalizovat a určit tak místo samotného úniku na konstrukci.

Metoda akustické emise

Tlakové zkoušky – Monitoring, kontrola a predikce životnosti tlakových zařízení a nádob. Určení mezní hodnoty zatížení, při kterém dochází k iniciaci resp. vzniku trhlin a jiných strukturálních defektů.

Detekce a monitoring strukturálních defektů jako jsou trhliny, delaminace, koroze aj.

Postprodukční kontrola svarových spojů při jejich chladnutí, zda nedochází ke vzniku trhlin vlivem přerozdělování napětí v samotném svaru a jeho okolí.

Metoda akustické emise

Výzkum v oblasti kompozitních tlakových nádob a únavy materiálu - Akustická emise se rovněž hojně využívá ke kontrole kvality ve výrobě, ke kontrole výrobních procesů nebo k diagnostice rotačních strojů.

Metoda akustické emise

 

V případě zájmu o školení, přístroje nebo měření nás kontaktujte

Vytisknout E-mail

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail