full service NDT od roku 1990

Vzdelávanie:VT - skúšanie vizuálne

Čo je to vizuálne skúšanie?

Ide o metódu, pri ktorej vyhodnocujeme stav povrchu skúšanej súčasti prostým okom. Používame rôzne mierky, komparátory, endoskopy a ďalšie optické systémy.

Rozlišujeme tieto kategórie vizuálnej skúšky:

 • priama vizuálna kontrola - možno ju definovať ako kontrolu, pri ktorej nie je prerušená optická dráha medzi okom a kontrolovaným povrchom. Vykonáva sa bez použitia pomôcok, prípadne s použitím lupy, zrkadlá, etalónov povrchov, mierok atď.
 • nepriama vizuálna kontrola - tu dochádza k prerušeniu optickej dráhy medzi okom a kontrolovanou časťou. Operátor pri tejto kontrole používa prístroje ako je napríklad videoskop, videokamera atď Používa sa predovšetkým k vizuálnemu posúdenie neprístupných povrchov ako sú potrubné systémy, tlakové nádoby alebo chemicky/rádioaktívne zamorených priestorov

Čo mi kurz alebo školenie prinesie?

 1. základné znalosti o vizuálnej metóde (fyzikálne základy vizuálneho skúšania, pracovné techniky a typické príklady vizuálneho skúšania, inšpekčné podmienky pre vizuálne skúšanie, pomôcky a prístroje, sledovateľnosť detailov pri vizuálnom skúšaní, overovanie a monitorovanie systémov, pri nepriamom vizuálnom skúšaní, hodnotenie akostných znakov výrobkov, náuka o materiáli a chybách)
 2. zručnosť pracovať, porozumieť a orientovať sa v príslušných normách
 3. schopnosť zaznamenávať, pri stupni 2 aj vyhodnocovať a interpretovať, nájdené indikáciee

Rozsah kurzu

VT2 – 40 vyučovacích hodín
VT2 dsw - 32 vyučovacích hodín
VT3 – 24 vyučovacích hodín

Rozdiel medzi metódami VT2 a VT2dsw je v rozsahu kvalifikácie.

Kvalifikácia VT2 dsw (priame vizuálne skúšanie tavných spojov) je obmedzená iba na priamu vizuálnu kontrolu zvarov.

Základné vstupné požiadavky na znalosti uchádzača

 • matematika - trojčlenka, riešenie rovníc, goniometrické funkcie, zlomky
 • fyzika – minimálne středoškolská, zameraná na odbor optiky, vzniku a šírení svetla
 • elektrina a magnetizmus – základné znalosti
 • chémia – základy, chemické značky najmä kovov

Požiadavky na praktické zručnosti a znalosti uchádzača pri recertifikačných skúškach v PTS v metóde VT2

 • vyskúšanie prideleného skúšobného vzorku
 • vyhotovenie protokolu o skúške
 • vyhotovenie inštrukcie pre stupeň 1

Uchazeč musí byť schopný samostatne pracovať podľa zadania a príslušného písomného skúšobného postupu.

Termíny kurzov a školení

Na domovskej stránke vzdelávania nájdete, stačí kliknúť.
Prechod z kvalifikácie VTP podľa EN 970 alebo KCS 201 na kvalifikáciu VT2 dsw podľa EN ISO 9712
Tento kurz môžu využiť všetci držitelia platného certifikátu so špecifickou činnosťou VTP, pre ktoré je aktuálna kvalifikácia nedostačujúca. Uchádzač absolvuje doplnkové školenie v rozsahu 8 hodín a kvalifikačnú skúšku skladajúcu sa z: všeobecného testu, špecifického testu a praktickej skúšky.

Určená pre:

 • držiteľov platného certifikátu VTP "Vizuálna kontrola povrchov"
 • pre NDT kontrolórov, ktorí skúšajú len - w „zvary“ Kvalifikácie VT2 podľa EN ISO 9712 je požiadavkou normy ČSN EN ISO 17 637 – NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE ZVAROV – VIZUÁLNA KONTROLA TAVNÝCH ZVAROV.

* Ceny kurzov na vyžiadanie, v cene kurzu je zahrnuté občerstvenie.
** Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Termíny konzultácií

Termíny konzultácií sú priebežne vypisované na základe Vašich požiadaviek a záujmu. Nájdete ich v aktualitách vzdelávania.

Online prihlášky

Prihlášku môžete odoslať rýchlo a pohodlne ONLINE TU (otvorí sa v novom okne).

Kurzy a školenie vybavuje

Ak máte záujem o iné termíny, školenie vo Vašej firme, popr. kurzy praktické alebo doučovacie neváhajte ma kontaktovať.
Ing. Kateřina Šindlerová

Manažér kvality a vzdelávacieho strediska PTS
mobil CZ: +420 776 306 051
email: sindlerova@ptsndt.com

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: